Címünk

A végrehajtói iroda címe

2120 Dunakeszi Iskola u. 13. I. emelet  (bejárat a Fő út és Liget u. sarkán)

Telefonszámunk

              munkanapokon 08:00 – 12:00  között.

Tel:        06(27)540-028

Címünk

A végrehajtói iroda címe

2120 Dunakeszi Iskola u. 13. I. emelet  (bejárat a Fő út és Liget u. sarkán)

Részletfizetésről

A Vht. 52/A. § értelmében a végrehajtó az adós kérelmére egyebek mellett akkor állapíthat meg részletfizetést, ha az adós:

– a végrehajtandó követelés egy részét már megfizette, és
– a részletfizetés megállapítása iránti kérelmet előterjeszti a végrehajtónál.

A részletfizetés iránti kérelemben célszerű megjelölni azt a havi összeget, ami az adós rendelkezésére áll a fennálló tartozás törlesztésére. A törlesztésre célszerű minél magasabb havi összeget fordítani, mivel a részletfizetés megállapítása nem jelenti a kamatozás leállítását.

Ha az adós ellen több végrehajtás folyik, akkor csak valamennyi végrehajtásra lehet részletfizetést megállapítani. Az adós ellen folyó több végrehajtás esetén a végrehajtó csak kétféleképpen járhat el: vagy minden ügyben megállapítja a részletfizetést, vagy egyik ügyben sem állapít meg részletfizetést, ezért már a részletfizetés előterjesztésekor érdemes figyelni a részletfizetés megállapítását esetleg akadályozó alábbi okok elhárítására.

A végrehajtó az adós kérelmére nem állapíthat meg részletfizetést, ha a részletfizetés iránti kérelem nem valamennyi ügyre vonatkozik.

A részletfizetési kérelemből ki kell tűnjön, hogy a részletfizetés az adós elleni valamennyi ügyre vonatkozik, ezért a kérelemben vagy fel kell sorolni az adós ellen folyó összes végrehajtási ügy számát, vagy a kérelemben olyan megfogalmazást kell használni, hogy teljesüljön a szükséges feltétel.

Például: „Alulírott adós [név, cím, születési hely, idő, anyja neve] kérem a részletfizetés megállapítását az ellenem folyó valamennyi végrehajtási ügyben.”

A végrehajtó az adós kérelmére nem állapíthat meg részletfizetést, ha a részletfizetés iránti kérelem előterjesztéséig még nem történt teljesítés az adós ellen folyó valamennyi ügyben.

A részletfizetés előterjesztése előtt az adós ellen folyó valamennyi ügyben szükséges, hogy a tartozás egy része (lehetőleg legalább egy részletnyi összeg) megfizetésre vagy átutalásra kerüljön: az összeg teljesíthető a végrehajtó letéti számlájára. A befizetés pontos beazonosítása érdekében közleményként fel kell tüntetni az adós nevét és a végrehajtási ügy számát. Több végrehajtási ügy esetén a befizetéseket érdemes ügyenként külön-külön megtenni.

A végrehajtó az adós kérelmére nem állapíthat meg részletfizetést, ha az adóssal szembeni végrehajtási ügy adótartozás vagy adók módjára behajtandó köztartozás behajtására folyik. Az ilyen végrehajtások alatt lévő adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozást célszer minél hamarabb kiegyenlíteni, így ezt követően már lehetségessé válik az egyéb végrehajtási ügyekben a részletfizetés megállapítása.

A végrehajtó az adós kérelmére nem állapíthat meg részletfizetést, ha az a részletfizetés olyan alacsony összegben történne, hogy belátható időn belül nem kerülne kiegyenlítésre a teljes tartozás. Minél rövidebb futamidő alatt kiegyenlítést nyerhet a fennálló tartozás, annál valószínűbb, hogy a végrehajtó meg tudja állapítani a részletfizetést, és a végrehajtást kérő is elfogadja a végrehajtó rendelkezését.

Ha az adós rendelkezésére álló havi összeggel az első befizetést követően fennmaradó teljes tartozás 12 hónap alatt – magánszemély végrehajtást kérő esetén 6 hónap alatt – kiegyenlítésre kerül, úgy a részletfizetés megállapítását követően mást nem kell tenni, mint a részletfizetésre megállapított havi összeget a megállapított határidőben a teljes tartozás kiegyenlítéséig teljesíteni a végrehajtó letéti számlájára.

A 12 hónapnál hosszabb – magánszemély végrehajtást kérő esetén 6 hónapnál hosszabb – futamidejű részletfizetés esetén a végrehajtást kérő jelezheti a végrehajtó felé, hogy nem járul hozzá a részletfizetéshez. Ilyenkor a végrehajtó le kell csökkentse a futamidőt 12 , illetve 6 hónapra. Már a kérelemben célszerű megjelölni azokat a körülményeket, amelyekből kiderül, hogy magasabb összegű részletfizetést már valóban nem tud teljesíteni au adós, például a család havi jövedelmét és a szükséges havi kiadásokat.

Érdemes felkeresni a végrehajtói irodát ügyfélfogadási időben, amennyiben bizonytalan a folyó végrehajtások, a fennálló tartozások vagy a részletfizetéssel kapcsolatban, ha az adós részéről van akarat a tartozások kifizetésére, és vállalja az olyan összegű havi részletfizetést, amellyel a tartozásai belátható időn belül kifizetésre kerülnek, munkatársaink segítenek megtalálni a személyre szabott optimális részletfizetési módozatot.

Árverezőknek

Az árverési vételár megfizetése

Az árverési vevő köteles a teljes vételárat az árverési jegyzőkönyv aláírásának napjától – ha pedig az árverést jogorvoslattal támadták meg, a jogorvoslatot elbíráló határozat rendelkezése  szerint annak jogerőre emelkedését követően a vételár megfizetésére vonatkozó végrehajtói felhívás kézbesítésétől – számított 15 napon belül befizetni vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. A végrehajtó a vételár megfizetésére legfeljebb 2 hónapig terjedő halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi. A halasztás iránti indoklással ellátott kérelmet az árverési jegyzőkönyv aláírásakor kell – szóban vagy írásban – a végrehajtónál előterjeszteni. A vételár előleggel csökkentett összege után az esedékesség napjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot kell fizetni, amely a végrehajtás során befolyt összeget növeli.

A tulajdonjog bejegyzése iránti intézkedés

A végrehajtó a tulajdonjog bejegyzése iránt akkor intézkedik, ha az árverési vevő a teljes árverési vételárat megfizette és az árverés jogerőre emelkedésétől számított 30 nap eltelt.

A kiköltözési határidő

Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árverés jogerőre emelkedésének napjától számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és átadni azt az árverési vevőnek. Az adós és a vele lakó személyek ideiglenesen mentesülnek a kiköltözési kötelezettség alól, ha a vételár kifizetése határidőben nem történt meg; ebben az esetben a teljes vételár kifizetésétől számított 30 napon belül kell kiköltözni az ingatlanból.

A kiürítés iránti kérelem

Ha a kiköltözésre határidőben nem került sor, az árverési vevő a kiköltözési határidő lejárta után, a kiköltözési határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan kiürítését. A kiürítés iránti kérelem előterjesztésére nyitva álló időszakon kívül – azaz a kiköltözési határidő lejárta előtt (idő előtti), vagy a kiköltözési határidőt követő 15. nap után  (elkésett) – előterjesztett  kérelemre a végrehajtó a kiürítés iránt nem intézkedik. A határidőben előterjesztett kérelem esetén a végrehajtó – a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő 8 napon belül – tájékoztatja a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan kiürítésére irányuló kérelmet terjesztett elő. A végrehajtó az árverési vevő kérelmére – szükség esetén rendőrség közreműködésével – akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt, ha a jegyző részére megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt. Az ingatlan kiürítése során a végrehajtást kérő jogai és kötelezettségei az árverési vevőt illetik meg, illetve terhelik.