Árverezőknek

Az árverési vételár megfizetése

Az árverési vevő köteles a teljes vételárat az árverési jegyzőkönyv aláírásának napjától – ha pedig az árverést jogorvoslattal támadták meg, a jogorvoslatot elbíráló határozat rendelkezése  szerint annak jogerőre emelkedését követően a vételár megfizetésére vonatkozó végrehajtói felhívás kézbesítésétől – számított 15 napon belül befizetni vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára; ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti. A végrehajtó a vételár megfizetésére legfeljebb 2 hónapig terjedő halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi. A halasztás iránti indoklással ellátott kérelmet az árverési jegyzőkönyv aláírásakor kell – szóban vagy írásban – a végrehajtónál előterjeszteni. A vételár előleggel csökkentett összege után az esedékesség napjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot kell fizetni, amely a végrehajtás során befolyt összeget növeli.

A tulajdonjog bejegyzése iránti intézkedés

A végrehajtó a tulajdonjog bejegyzése iránt akkor intézkedik, ha az árverési vevő a teljes árverési vételárat megfizette és az árverés jogerőre emelkedésétől számított 30 nap eltelt.

A kiköltözési határidő

Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árverés jogerőre emelkedésének napjától számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és átadni azt az árverési vevőnek. Az adós és a vele lakó személyek ideiglenesen mentesülnek a kiköltözési kötelezettség alól, ha a vételár kifizetése határidőben nem történt meg; ebben az esetben a teljes vételár kifizetésétől számított 30 napon belül kell kiköltözni az ingatlanból.

A kiürítés iránti kérelem

Ha a kiköltözésre határidőben nem került sor, az árverési vevő a kiköltözési határidő lejárta után, a kiköltözési határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan kiürítését. A kiürítés iránti kérelem előterjesztésére nyitva álló időszakon kívül – azaz a kiköltözési határidő lejárta előtt (idő előtti), vagy a kiköltözési határidőt követő 15. nap után  (elkésett) – előterjesztett  kérelemre a végrehajtó a kiürítés iránt nem intézkedik. A határidőben előterjesztett kérelem esetén a végrehajtó – a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő 8 napon belül – tájékoztatja a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan kiürítésére irányuló kérelmet terjesztett elő. A végrehajtó az árverési vevő kérelmére – szükség esetén rendőrség közreműködésével – akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt, ha a jegyző részére megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt. Az ingatlan kiürítése során a végrehajtást kérő jogai és kötelezettségei az árverési vevőt illetik meg, illetve terhelik.